Juridische mededeling

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, informeren wij gebruikers en bezoekers van de site: Renébabyjoy.com de volgende informatie :

1. Juridische informatie:

Eigenaarsstatus: micro-onderneming

Eigenaar is: AB&FM LIMITED

Postadres van de eigenaar: 71-75 Shelton Street: Covent Garden; Londen

De maker van de site is: AB&FM LIMITED

De publicatiemanager is: AB&FM LIMITED

Neem contact op met de publicatiemanager: +33 7 56 95 30 02

De publicatiemanager is een Fysieke persoon.

De webmaster is: René Baby Joy

Bedrijfsnummer : 13525033

Neem contact op met de webmaster: +33 7 56 95 30 02

De site wordt gehost door: Shopify Inc., 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Canada.

2. Presentatie en principe:

Wordt hierna genoemd: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruikmaakt van de bovengenoemde site: René Baby Joy

De website Renébabyjoy.com , brengt een reeks diensten samen, in de staat, ter beschikking gesteld aan gebruikers. Hier wordt gespecificeerd dat ze hoffelijk moeten blijven en blijk moeten geven van goede trouw, zowel tegenover andere gebruikers als tegenover de webmaster van de Renébabyjoy.com- site . De site Renébabyjoy.com wordt regelmatig bijgewerkt door René Baby Joy

René Baby Joy streeft ernaar om de meest nauwkeurige informatie op de Renébabyjoy.com-site te verstrekken (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds deze online is gezet), maar kan de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verstrekte informatie op haar site niet garanderen, hetzij op zichzelf of door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Bijgevolg erkent de gebruiker deze verstrekte informatie (uitsluitend ter informatie, niet-uitputtend en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

3. Toegankelijkheid:

De site Renébabyjoy.com is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk voor de gebruikers, behalve bij al dan niet geplande onderbrekingen voor onderhoud of in geval van overmacht.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de dienst , verbindt Renébabyjoy.com zich ertoe om alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal dan proberen om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie mee te delen.

Renébabyjoy.com is slechts onderworpen aan een middelenverbintenis en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst.

4. Intellectueel eigendom:

René Baby Joy is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.. .

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site Renébabyjoy.com , weergave, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van René Baby . eigenaar van de site op de e-mail: contact@renebabyjoy.com , anders zal het worden beschouwd als een inbreuk en vatbaar voor vervolging in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

5. Hypertekstlinks en cookies:

De site Renébabyjoy.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van René Baby Joy . René Baby Joy heeft echter niet de mogelijkheid om alle inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor dit feit met betrekking tot de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site Renébabyjoy.com automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd via zijn browsersoftware. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert met betrekking tot zijn browsen op de site.

De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om op de hoogte te worden gebracht van de aanwezigheid van cookies en deze eventueel te weigeren op de beschreven manier op het volgende adres: www.cnil.fr _ De gebruiker kan echter de browser van zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat de weigering om een ​​cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Voor het blokkeren van cookies typt u in uw zoekmachine: blokkeren van cookies onder IE of Firefox en volgt u de instructies volgens uw versie.

6. Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonsgegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Op de RenébabyJoy- site verzamelt alleen persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet n°78-17 van 06 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de Renébabyjoy.com -site . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de Renébabyjoy.com- site aangegeven of hij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar Renébabyjoy.com per e-mail: contact@renebabyjoy.com of schriftelijk naar behoren ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarop het antwoord zou verstuurd moeten zijn.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Renébabyjoy.com- site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verzilvering van de site Renébabyjoy.com en zijn rechten machtigt René Baby Joy om de genoemde informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten aanzien van de gebruiker van de site Renébabyjoy.com .

De site Renébabyjoy.com voldoet aan de AVG, zie ons AVG-testbeleid.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.